Regulamin

REGULAMIN 9. EDYCJI KONKURSU „KONKURS NA POMYSŁ”

ZASADY OGÓLNE

§1

Organizatorem „Konkursu na Pomysł” (dalej: „Konkurs”) jest Jarzynka i Wspólnicy Kancelaria Prawno-Patentowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 522, kod pocztowy 00-195 Warszawa (dalej: „Kancelaria”).

§2

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, a także grupa osób posiadających status ucznia lub studenta (dalej: „Uczestnik”). Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą wziąć udział w Konkursie jedynie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

§3

Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w §2, powinna obejmować również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności pozwolenie na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.

§4

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju kreatywnego myślenia wśród uczniów i studentów, pomoc przy zabezpieczaniu interesów prawnych twórców rozwiązań innowacyjnych o potencjale rynkowym oraz szkolenie ze sposobów komercjalizacji praw intelektualnych i majątkowych.

§5

Termin na rejestrację w Konkursie upływa z dniem 31.05.2018 roku. Formularz Zgłoszeniowy znajduje  się  na  stronie internetowej www.konkursnapomysl.pl w zakładce „Zgłoś się”!

§6

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Kancelarii.

PRZEBIEG KONKURSU

§7

Przystępując do Konkursu, każdy z Uczestników ma obowiązek wypełnić Formularz Zgłoszeniowy. Liczba projektów zgłoszonych przez jednego Uczestnika jest nieograniczona. Każdy Uczestnik otrzyma potwierdzenie zgłoszenia pocztą elektroniczną.

§8

Projekt zgłoszeniowy musi posiadać cechy wynalazku lub wzoru użytkowego zgodnie z przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776), a także nie może naruszać praw autorskich i praw wynalazczych lub dóbr osobistych osób trzecich. Więcej informacji na temat zdolności rejestracyjnej znaleźć można na stronie www.konkursnapomysl.pl w zakładce „FAQ”.

§9

Uczestnicy spełniający kryteria konkursowe, którzy prawidłowo wypełnią Formularz Zgłoszeniowy, zostaną zobowiązani do przedstawienia w wyznaczonym terminie opisu pracy konkursowej zawierającego wszystkie informacje oraz rysunki niezbędne do zrozumienia istoty rozwiązania. Organizator zastrzega sobie prawo do spotkania z Uczestnikiem w umówionym terminie w siedzibie Kancelarii celem omówienia zgłaszanego do Konkursu wynalazku bądź wzoru.

§10

Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na stronie www.konkursnapomysl.pl w zakładce „Aktualności”, a także przesłana Uczestnikom drogą elektroniczną.

§11

Twórca lub twórcy zwycięskiego pomysłu (dalej: „Laureaci”) otrzymają pomoc prawną w zabezpieczeniu praw wyłącznych oraz bazę wiedzy o sposobach pozyskiwania przedsiębiorców do współpracy przy wdrażaniu pomysłu na rynek. Mogą zostać przewidziane również dodatkowe nagrody.

§12

We wszelkich czynnościach związanych z zabezpieczeniem praw Laureaci, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą być reprezentowani przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

§13

Uroczystość wręczenia nagród i zakończenia 9. edycji  „Konkursu na Pomysł” odbędzie się w terminie ogłoszonym na stronie internetowej Konkursu, o którym Laureaci zostaną dodatkowo poinformowani drogą elektroniczną lub telefoniczną.

§14

Informacja o pracach Laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej po dokonaniu czynności zabezpieczających interesy twórców w zakresie prawa własności przemysłowej.

SPOSÓB I KRYTERIA OCENY PRAC

§15

Nadesłane zgłoszenia będą podlegać ocenie Jury Konkursu. Jury  Konkursu,  oceniając  zgłoszone  projekty, będzie działać zgodnie z celami i  zasadami  określonymi w Regulaminie, mając przy  tym na uwadze w  szczególności następujące walory projektów: innowacyjność rozwiązań, wartość merytoryczną realizowanego przedsięwzięcia, szerokość kręgu osób, do których adresowany jest projekt, ekonomiczność, możliwość recyklingu, "patentowalność", ułatwianie życia, stopień dostosowania rozwiązania do standardów Unii Europejskiej, kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie. Jury Konkursu oceni również: skalę przedsięwzięcia i długoterminowość działania, holistyczne podejście do zadań i potencjał osobowy Uczestnika, spójność wewnętrzną projektu  (w  tym adekwatność proponowanych działań do zamierzonych celów, uwzględnianie czynników zewnętrznych, zawarcie w projekcie obiektywnie weryfikowalnych wskaźników pomiaru rezultatów proponowanych działań), trwałość projektu (w tym wymierne oddziaływanie projektu na grupę docelową po formalnym zakończeniu projektu, przewidywanie tzw. efektu multiplikacji, trwałość finansowa, instytucjonalna), uwzględnienie zasady partnerstwa.

§16

Jury Konkursu zastrzega sobie prawo do odrzucenia  prac,  które nie spełniają w wystarczającym stopniu wymienionych wyżej kryteriów oceny. Od decyzji Jury Konkursu nie przysługuje odwołanie.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17

Wszelkie materiały związane z Konkursem, w tym prace konkursowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników, nie podlegają zwrotowi. Ponadto Organizator i Jury  Konkursu podczas jego trwania zobowiązani są zachować poufność, a materiały nadesłane przez Uczestników, ze względu na ich wynalazczy charakter, nie będą ujawniane. Materiały nadesłane przez osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu, a także wszystkie prace poza pracami Laureatów, zostaną zniszczone po zakończeniu edycji Konkursu.

§18

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w doręczeniu oraz terminowość korespondencji wysyłanej za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

§19

Organizator ma prawo dokonywania zmian porządkowych w niniejszym Regulaminie w trakcie edycji Konkursu, a także pomiędzy poszczególnymi edycjami Konkursu.

§20

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach Konkursu, jak również wywiadów z nimi i treści prac Laureatów na łamach prasy, na antenie radia, w Internecie oraz w telewizji w części dozwolonej i wynikającej z poszanowania prawa własności przemysłowej.

§21

Informacje uzyskane od uczestników Konkursu za pośrednictwem wypełnionej przez nich ankiety będą wykorzystane do celów konkursowych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

§22

Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu na stronie internetowej www.konkursnapomysl.pl.

§23

Każdy z Uczestników Konkursu, poprzez przystąpienie do niego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.