FAQ

Najczęściej zadawane pytania:

Co to jest patent?

Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

  • Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.
  • Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki. Oznacza on, że wynalazek musi być czymś więcej niż tylko oczywistą dla specjalisty kombinacją lub rozszerzeniem rozwiązań już wcześniej znanych. 
  • Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa. Wymóg ten należy rozumieć dosyć wąsko. Odnosi się on do możliwości powtarzalnego zrealizowania wynalazku.
Co to znaczy zabezpieczenie praw z zakresu własności intelektualnej?

Wynalazek chroniony jest w postaci praw wyłącznych, na które udzielany jest patent. Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe zawarte w opisie patentowym. Maksymalny czas trwania ochrony wynikającej z patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP.Natomiast na wzór użytkowy uzyskuje się prawo ochronne na wzór użytkowy. Zgłoszenie wzoru użytkowego może obejmować tylko jedno rozwiązanie. Maksymalny czas trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym RP. 

Co to znaczy, że rozwiązanie jest nowe?

Rozwiązaniem nowym jest rozwiązanie, które nie zostało podane do wiadomości publicznej w taki sposób, że mogły z nim zapoznać się osoby trzecie. Przy czym nie odnosi się to do bardzo ogólnych informacji, lecz do istoty rozwiązania.

Czy aby wziąć udział w „Konkursie na pomysł” trzeba mieć już gotowy projekt wynalazku/wzoru użytkowego czy wystarczy sam pomysł?

Sam pomysł nie wystarczy do wzięcia udziału w Konkursie, ale nie musi to być już gotowe rozwiązanie. Ważne jest, aby osoba chcąca zgłosić swój pomysł przedstawiła projekt jego realizacji. Np. zaprojektowana maszyna do robienia lodów.

Czy jedna osoba może zgłosić kilka projektów?

Zgodnie z § 6 Regulaminu Konkursu na pomysł liczba projektów zgłoszona przez 1 osobę jest nieograniczona.

Czy w „Konkursie na pomysł.” mogą brać udziały pomysły na biznes?

Jak wyjaśniono w pytaniu 1 plany, a więc również i biznesplan nie może być przedmiotem wynalazku.

Czy wynalazkiem/wzorem użytkowym może być program komputerowy?

Zgodnie z brzmieniem art. 28 pkt 5 ustawy Prawo własności przemysłowej za wynalazki nie uważa się w szczególności programów do maszyn cyfrowych, a zgodnie z art. 100 pkt 1 tejże ustawy powyższe ograniczenie znajduje również zastosowanie do wzorów użytkowych. Zgodnie z praktyką orzeczniczą Urzędu Patentowego RP oraz poglądami doktryny wszelkie multimedia nie są uważane za wynalazki/wzory użytkowe.

Czy zgłoszenie konkursowe może obejmować projekt zawarty w pracy inżynierskiej/magisterskiej?

Przedmiotem Konkursu jest wynalazek bądź wzór użytkowy, czyli rozwiązanie nowe na skalę światową (patrz pytanie 3). Zgłoszenie konkursowe może obejmować projekt zawarty w pracy magisterskiej/inżynierskiej, o ile praca ta nie została jeszcze upubliczniona lub do jej praw nie będzie miała uczelnia (na pewno zgłoszenie wynalazku/wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym musi nastąpić przed obroną pracy). Kolejną ważną kwestią, która musi być rozpatrywana indywidualnie, jest kwestia kto jest autorem/współautorami projektu.

Jak należy prawidłowo dokonać zgłoszenia konkursowego?

Należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie głównej. W rubryce „Opis pomysłu” należy w kilku zdaniach przedstawić istotę rozwiązania. Można również załączyć pliki przedstawiające elementy, rysunki projektu lub szerszy opis.

Jakie rozwiązania wyłączone są spod patentowania?

Nie można patentować m. in.:

• odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;

• wytworów o charakterze jedynie estetycznym;  

• planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;  

• wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych   zasad nauki;  

• programów do maszyn cyfrowych; 

• przedstawień informacji.